Når du rejser med DBP-Adventures |  De Brede Planker ApS (DBP) gælder følgende betingelser:
Venligst læs rejsebetingelserne grundigt før bestilling af rejsen. 

Tilmelding
Rejsen bestiller du på hjemmesiden eller på telefon. Når rejsen er bestilt, fremsender vi faktura + reservationsmail på den opgivende mailadresse. Kontroller grundigt, at alle rejsedata og priser svarer til jeres bestilling. Der kan betales med Visa Dankort eller bankoverførsel. 

Depositum
Depositummet udgør 20% af rejsens pris. Depositum samt evt. forsikringer skal betales, senest 48 timer efter modtagelsen af fakturaen + reservationsmailen. Ved indbetaling af depositum er tilmeldingen bindende, og de enkelte rejsedeltagere bekræfter herved at have læst, og accepteret rejsens relevante vilkår og bestemmelser. 

Restbeløbet skal uopfordret være DBP i hænde senest 45 dage inden afrejse. I modsat fald har DBP ret til at annullere rejsen, og depositum er tabt. Hvis rejsen bestilles under 45 dage inden afrejse, skal hele rejsens beløb betales med det samme. 

Priser og ændringer
Ændring af afrejsedato eller rejsemål kan foretages indtil 60 dage før afrejse, såfremt der er ledige pladser på det ønskede rejsemål. Hvis ændringer ikke kan lade sig gøre, og rejsen derfor må afbestilles, gælder de almindelige afbestillingsregler. Ændringer kan, indtil 60 dage før afrejsen, foretages imod betaling af et ekspeditionsgebyr på kr. 250,- pr. ændring. 

DBP har ret til at ændre prisen for en rejse som følge af ændrede valutakurser, skatter og afgifter, oliepriser etc. Prisændringen vil dog ikke kunne foregå senere end 20 dage før afrejse. 

Afbestilling af rejsen
Hvis det bliver nødvendigt at aflyse rejsen, skal DBP modtage et skriftligt afbud pr. e-mail på rejsmed@debredeplanker.dk. Dette skal altid gøres inden rejsen skal påbegyndes. Ved afbestilling af rejsen gælder følgende regler og frister: 

  • Afbestilles rejsen mere end 60 dage før afrejse, mistes depositum. 
  • Afbestilles rejsen mellem 30 og 60 dage før afrejse, mistes 50 % af rejsens totale pris. 
  • Afbestilles mindre end 30 dage før afrejse, mistes hele rejsens pris. 

Kommer du for sent til det aftalte mødested ved afrejse, vil du ikke kunne forvente nogen form for godtgørelse. 

Hvis en rejsedeltager, der ønsker at afbestille, kan finde en anden person, der ønsker at overtage pladsen, kan dette ske uden beregning. 

Arrangørens aflysning af en rejse
Rejsebureauet har ret til at aflyse en rejse eller et del-arrangement, såfremt antallet af tilmeldinger 14 dage inden afrejse er under 75 % af det antal pladser, rejsebureauet har til rådighed på den pågældende afgang. I så fald skal rejsedeltagerne informeres telefonisk eller skriftligt hurtigst muligt. Lider rejsedeltageren tab som følge af rejsebureauets ændringer eller aflysninger, skal dette godtgøres med mindre dette skyldes: 

  1. For få tilmeldinger.
  2. Rejsedeltagerens egne forhold.
  3. Udefrakommende omstændigheder (force majeure).
  4. Rejsebureauet kan senest 5 hverdage efter bestilling af rejsen, annullere denne såfremt rejsebureauets lokale samarbejdspartner på destinationen, ikke genbekræfter bestillingen af indkvarteringen. Bliver bureauet nødt til at annullere rejsen, skal dette ske telefonisk eller skriftligt på e-mail hurtigst muligt, og senest 5 hverdage efter bestilling. 

Arrangørens ansvar
DBP kan ikke gøres ansvarlig for uudnyttede ferieaktiviteter herunder forudbestilt liftkort, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til transport fra lufthavn etc., som skyldes forsinkelser grundet force majeure, vejrlig eller andre omstændigheder, som ligger udenfor arrangørens kontrol. 

DBP forbeholder sig endvidere ret til at ændre tidspunktet for hjemrejsen grundet vejrmæssige og/eller trafikale forhold, uden at det tilkommer den rejsende nogen form for kompensation for uudnyttede ferieaktiviteter. 

Enhver deltagelse i arrangementer, arrangeret eller henvist af DBP, sker for den rejsendes egen regning og risiko. DBP vil aldrig kunne gøres ansvarlig for opståede skader, på egen eller tredjeperson samt tingskader. 

Bagage
Endvidere kan DBP ikke gøres ansvarlig for bagage eller effekter, der bortkommer eller beskadiges under transporten. 

Det gælder derudover, at ved bortkomst eller skader på rejsegods, som direkte skyldes forsømmelse fra vores transportørers side, skal der rettes henvendelse til eget forsikringsselskab. 

Rejsedeltagerne bør sikre sig at være tilfredsstillende dækket, ved bortkomst eller beskadigelse af bagage under hele rejsen. Dette enten ved egen forsikring eller ved at tegne en rejseforsikring. 

DBP’s erstatningspligt
DBP er ansvarlig, og har erstatningspligt efter branchens normale regler og normer. 

DBP kan ikke gøres ansvarlig for lukning af skiområdet, eller dele heraf som følge af for lidt eller for meget sne, lavinefare, blæst eller lignende. Al færdsel i skiområdet sker på eget ansvar. 

Der tilkommer ikke den rejsende kompensation ved programændringer, der skyldes regler fra det pågældende lands myndigheders side, eksempelvis regler, der fører til aflysning af eks. guiding, undervisning mm. 

Særlige ønsker
DBP forsøger så vidt muligt at efterkomme specifikke ønsker, oplyst ved bestilling af rejsen, eksempelvis beliggenhed af lejlighed eller værelsesnummer, men DBP kan ikke garantere dette, og kan ikke gøres erstatningsansvarlig, såfremt et ønske ikke kan efterkommes. Specialaftaler der ikke er påført rejsebeviset, er bureauet uvedkommende. 

Den rejsendes ansvar
Rejsedeltagere er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som DBP eller dennes repræsentanter samt fly og busselskaber fastsætter. Rejsedeltageren skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes af hensyn til transporten, til og fra destinationen samt for ophold på hoteller, lejligheder m.v. 

Grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel/lejlighed, således at videre ophold og hjemrejse må foretages for egen regning. 

Den rejsende er erstatningsansvarlig efter alm. erstatnings regler for skader forvoldt mod DBP, dennes repræsentanter og andre, som DBP samarbejder med. DBP er tillige berettiget til helt eller delvist at inddrage depositummet for lejlighed/chalet/hotelværelse, såfremt ovenstående overtrædes. Alle beboere i en lejlighed/chalet/hotelværelse hæfter solidarisk for enhver skade på indkvarteringen. 

Den rejsende er selv ansvarlig for at have gyldigt pas og evt. visum, og det påhviler den rejsende selv at afholde alle eventuelle udgifter, som skyldes mangler i disse formaliteter. 

Den rejsende har selv pligt til at holde sig orienteret hos DBP ́s repræsentanter eller gennem opslag på destinationen om hjemrejsetidspunktet. Vi anbefaler, at man kontakter DBP’s lokale repræsentant 24 timer før planlagt hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet for denne. På destinationer uden lokal repræsentant kan nødnummer oplyst i rejseinformation kontaktes. 

Reklamationer
Evt. reklamationer under en rejse skal straks fremsættes over for rejselederen eller en repræsentant for DBP, så vi har mulighed for at udbedre skaden. Hvor der ikke er en repræsentant fra DBP skal reklamationer rettes til vores kontor. Såfremt den rejsende efter rejsens afslutning stadig mener at have noget at anke over, skal dette meddeles DBP skriftligt senest 3 uger efter hjemkomsten. 

Afbestillingsforsikring
DBP anbefaler, at du tegner en sygeafbestillingsforsikring, der er jeres sikkerhed for, at I i tilfælde af egen eller nærmeste pårørendes sygdom m.m. helt frem til afrejsetidspunktet, kan få det indbetalte beløb tilbage uden andet fradrag end selve sygeafbestillingsforsikringen. 

Deres sikkerhed
DBP er tilsluttet den lovpligtige Rejsegarantifond. 

CVR-nummer: 36062541 

Rejsegarantifondens medlemsnummer: 2558